+7 950 027 7772

Программа аттестации по Джиу-Джитсу 6 kyu — 1 kyu

Автор:admin

Программа аттестации по Джиу-Джитсу 6 kyu — 1 kyu

 6 kyu:
Kihon no kata:
Sabaki: tenkai, tenkan, irimi tenkai, irimi tenkan, yoko, tsugi ashi, aumi ashi
Ukemi waza: yoko ukemi, ushiro ukemi, mae kaiten ukemi, ushiro kaiten ukemi , sutemi
Nuki no kata: ai hanmi katate dori, guaku hanmi katate dori, ryote katate dori, muno dori, ryote muno dori, ushiro ryote katate dori, ushiro kata dori, ushiro ryote kata dori, ushiro haigo
Tsuki waza: oi tsuki, guaku tsuki, kizami tsuki, mawashi tsuki
Keri waza: mae geri, mawashi geri
Kawashi no kata + uke no kata: tsuki, mae geri
Tachi waza:
kumi kata: o-soto gari, o-goshi
gyaku hanmi: ude osae, ude gaeshi, ude garami, kote gaeshi, kanugi gatame

 5 kyu:
Kihon no kata:
Tsuki waza: tsuki, mawashi tsuki, teisho tsuki, ura tsuki
Uchi waza: uraken uchi, yubi uchi, tekubi uchi
Keri waza: mae geri, mawashi geri
Kawashi no kata + uke no kata: mawashi tsuki, mawashi geri
Tachi waza:
kumi kata: kubi nage, tai otoshi, yoko otoshi, o-uchi gari
ai hanmi: ude osae, shiho nage, kote gaeshi, tekubi hishigi
ryote muno dori: ude hishigi, hashi mawashi
Ne waza: kesa gatame, kata gatame
+ все техники 6 kyu     

 4 kyu:
Kihon no kata:
Tsuki waza: tsuki, mawashi tsuki, teisho tsuki, ura tsuki, ude tsuki
Uchi waza: uraken uchi, yubi uchi, tekubi uchi, hiji uchi
Keri waza: mae geri, mawashi geri, yoko geri
Kawashi no kata + atemi no kata: tsuki (soto, uchi), mawashi tsuki
Tachi waza:
kumi kata: ippon seionage, tawara gaeshi, tani otoshi
ryote dori: kote gaeshi
ude kubishimi: ashi dori
haigo: hashi mawashi, o-uchi gari
ushiro haigo: ude osae, ashi dori
Ne waza: kanugi gatame, ude garami, ura ude garami
+ все техники 6-5 kyu     

 3 kyu:
Irigumigo
Kihon no kata:
Tsuki waza: tsuki, mawashi tsuki, teisho tsuki, ura tsuki, ude tsuki
Uchi waza: uraken uchi, yubi uchi, tekubi uchi, hiji uchi, shuto uchi
Keri waza: mae geri, mawashi geri, yoko geri, hisa geri
Kawashi no kata + atemi no kata: mawashi tsuki, mawashi geri, kata dori — mawashi tsuki
Tachi waza:
kumi kata: harai goshi, yoko guruma
kata dori men tsuki: ude osae, tekubi hishigi, ude hishigi, ude garami, kote osae, o-soto gari
tsuki: ude osae, ude gaeshi, shiho nage, mae otoshi
mae geri: kiri otoshi, o-uchi gari, sumi otoshi, ashi hishigi
Ne waza: juji gatame (2 варианта)
+ все техники 6-4 kyu     

 2 kyu:
Irigumigo
Kihon no kata:
Tsuki waza: tsuki, mawashi tsuki, teisho tsuki, ura tsuki, ude tsuki, hiraken tsuki
Uchi waza: uraken uchi, yubi uchi, tekubi uchi, hiji uchi, shuto uchi
Keri waza: mae geri, mawashi geri, yoko geri, hisa geri, ushiro geri
Kawashi no kata + atemi no kata: ushiro geri
Tachi waza:
ushiro ude kubishimi: ippon seionage, ude garami, yoko guruma
ushiro ryote katate dori: kote hineri, kote gaeshi, ude gaeshi
tsuki: ude garami, irimi nage, ude hishigi, o-soto gari, kubi nage, kote gaeshi, ura ude garami, ashi dori, ura ude osae, tawara gaeshi
mawashi geri: o-uchi gari, hiza hishigi, hashi mawashi, ashi gaeshi
Ne waza: hasami, ura hasami
+ все техники 6-3 kyu     

 1 kyu:
Irigumigo
Kihon no kata:
Tsuki waza: tsuki, mawashi tsuki, teisho tsuki, ura tsuki, ude tsuki, hiraken tsuki
Uchi waza: uraken uchi, yubi uchi, tekubi uchi, hiji uchi, shuto uchi, hiraken uchi
Keri waza: mae geri, mawashi geri, yoko geri, hisa geri, ushiro geri
Tachi waza:
mawashi tsuki: hashi mawashi, tawara gaeshi, ippon seionage, kani basami
ushiro geri: ushiro ryote ashi dori, tani otoshi
Shime waza:
kihon: juji jime, ude jime, ura ude jime, hadaka jime, kata-ha jime, sangaku jime
Tambo waza:
kihon: ippon seionage, shiho nage, ura ude garami, mae otoshi, o-soto gari, ude gaeshi, ude nage, kote gaeshi
Ne waza: renzoku
+ все техники 6-2 kyu     

Об авторе

admin administrator

Оставить ответ