+7 950 027 7772

Программа аттестации по Айкидо 6 kyu — 1 kyu

Автор:admin

Программа аттестации по Айкидо 6 kyu — 1 kyu

Программа аттестации по Aikido


 6 kyu:
 
tachi waza:
ai hanmi katate dori: ikkio (o.u), nikyo (o.u), shiho nage (o.u.), kote gaeshi (o.u.), irimi nage (o.u.), udekemi nage
ryote dori: tenchi nage
 
suwari waza:
ryote dori: kokyu ho

 5 kyu:
 
tachi waza:
gyaku hanmi katate dori: ikkyo (o.u.), nikyo (o.u.), sankyo (o.u.), shiho nage (o.u.), kote gaeshi (o.u.), irimi nage (o.u.), kaiten nage (u.s.), koshi nage, kokyu nage (3 варианта)
suwari waza:
ryote dori: kokyu ho
+ все техники 6 kyu     

 4 kyu:
 
tachi waza:
kata dori: ikkyo (o.u.), nikyo (o.u.), sankyo (o.u.), yonkyo (o.u.), gokyo (o.u.), irimi nage (o.u.)
ryote dori: tenchi nage (o.u.), shiho nage (o.u.), koshi nage, kokyu nage (4 варианта)
 
suwari waza:
ryote dori: kokyu ho
+ все техники 6-5 kyu     

 3 kyu:
 
tachi waza:
shomen uchi: ikkyo (o.u), nikyo (o.u.), sankyo (o.u.), yonkyo (o.u.), gokyo (o.u.), irimi nage (o.u.), kote gaeshi (o.u.), shiho nage (o.u.), kaiten nage (u.s.), kokyu nage
suwari waza:
ai hanmi katate dori: ikkyo (o.u.), kote gaeshi (o.u.)
ryote dori: kokyu ho
+ все техники 6-4 kyu     

 2 kyu:
 
tachi waza:
morote dori: ikkyo (o.u.), nikyo (o.u.), sankyo (o.u.), yonkyo (o.u.), gokyo (o.u.), irimi nage (o.u.), kote gaeshi (o.u.), shiho nage (o.u.), juji garami, koshi nage, udekemi nage, kokyu nage (3 варианта)
 
suwari waza:
kata dori: ikkyo (o.u.), nikyo (o.u.), sankyo (o.u.), yonkyo (o.u.), gokyo (o.u.)
ryote dori: kokyu ho
+ все техники 6-3 kyu     

 1 kyu:
tachi waza:
kata dori men uchi: ikkyo (o.u.), nikyo (o.u.), sankyo (o.u.), yonkyo (o.u.), gokyo (u.), irimi nage (o.u.), kote gaeshi, shiho nage (o.u.), koshi nage, udekemi nage
ryote dori: ikkyo (o.u.), nikyo (o.u.), sankyo (o.u.), yonkyo (o.u.), irimi nage (o.u.), kote gaeshi (o.u.), juji garami, koshi nage, udekemi nage
 
suwari waza:
shomen uchi:ikkyo (o.u.), nikyo (o.u.), sankyo (o.u.), yonkyo (o.u.), gokyo (o.u.), irimi nage (o.u.), kote gaeshi (o.u.)
ryote dori: kokyu ho
+ все техники 6-2 kyu     

Об авторе

admin administrator

Оставить ответ